اثر جدید استادبدرالسما باعنوان «سلمان محمدی» در اصفهان رونمایی شد